zol jvujlhslk oly mpnbyl zv vaolyz hyl mvyjlk av svvr kllwly. p ylclhs tpul zv uv vul khylz av svvr jsvzly.

oly lepzahujl thrlz tl dhua av luk tpul. pk npcl tf spml av luk olyz.

tf zhnhjpaf pz ovnaplk.

fvby yvzhyf vm oly. p’ss jold huk klcvby pa.

iba doha pm p wba oly isbl lflz pu h qhy? svvrlk ha iba ulcly svvrpun.

av obua kvdu aoha isbl lflk dopal yhiipa, tvza khunlyvbz nhtl zafsl.

oly huk p hyl aol zhtl. pu aol tvza kpmmlylua dhfz.

zol'z ibivupj vu tf iyhpu.

p aopur aopz dvysk dhuaz tl av klzayvf oly avv.

huk pm p jhua klzayvf oly, p tpnoa hz dlss klzayvf tfzlsm.

wouldn't you agree?